Ny renhållningstaxa från 1 januari 2024

Den 1 januari 2024 höjs renhållningstaxan med 15,6 procent för grundavgiften och insamling av hushållsavfall. Avgiften för slamtömning höjs med 40 procent.

Varför ändras taxan?

Höjningen beror på att kostnaderna för renhållningsverksamheten har ökat. Den senaste justeringen av renhållningstaxan beslutades 2019, därefter har ingen justering av taxan gjorts. Den nya taxan är nödvändig för att täcka de kostnader som finns. Taxa för renhållning tas endast ut för att täcka våra utgifter. Verksamheten får inte gå med vinst.

Vad innebär ändringen?

Den nya taxan innebär att den fasta grundavgiften för renhållning höjs med 15,6 procent. Den fasta grundavgiften är en avgift som alla abonnenter i kommunen betalar. Den nya taxan har justerats enligt ett prisindex för 2022–2024.

Den rörliga avgiften justeras med ett index som visar hur mycket kostnaderna för att samla in och transportera avfall har ökat. Både den fasta grundavgiften och den rörliga avgiften höjs med 15,6 procent och börjar gälla den 1 januari 2024.

Taxan för slamtömning höjs med 40 procent. Ändringen av taxan är baserad på ökade kostnader för verksamheten, och med hänsyn till vad det kostar för närliggande kommuner.

Exempel på hur den nya taxan kan påverka dig:

Uppställning av fasta avgifter 2023 och 2024

Fast avgift, kronor inklusive moms

Avgift 2023

Avgift 2024

En- och tvåfamiljshus samt fritidsboende

1 238 kronor

1 431 kronor

Flerfamiljshus

1 068 kronor

1 235 kronor

Verksamhet

663 kronor

776 kronor

 

Vill du se hela taxan? Se relaterad information.

Vad ska taxan täcka?

Den fasta grundavgiften finansierar kostnader för fria besök på vår återvinningscentral, gröna påsar, farligt avfall, planering, administration och information.

Den rörliga delen finansierar insamling och hantering av ditt hushållsavfall där exempelvis kostnader för personal, sopkärl, behandlingskostnader, förbränning samt omlastnings- och transportkostnader ingår.

Blir det fler höjningar av renhållningstaxan?

Kostnaderna för renhållning behöver ses över kontinuerligt och anpassas till rådande kostnadsläge. Det kan därför bli nödvändigt med ytterligare höjningar av renhållningstaxan i framtiden.