Översiktskarta för placering av mobilmast

Mobilmast i Laxne

Kommunen handlägger en ansökan om bygglov för en 72 meter hög mobilmast i Laxne.

Karta med markering av platsen för den tänkta mobilmasten.

Beslut om bygglov skjuts framåt

Ansökan om bygglov gäller en mobilmast med en höjd på 72 meter med tre staggator på 48 meter var. Placeringen är cirka 300 meter väster om Hedbyvägen och cirka 300 meter sydost från Laxneskolan. Se mer i Situationsplanen under Relaterad information.

Kommunens samhällsbyggnadsnämnd beslutade 2023-06-21 om att inleda ett planarbete för det aktuella området, vilket ger ett anstånd för beslut om bygglovet i upp till två år efter nämndens beslut.

Masten och tillhörande teknikbodar avses byggas i närheten av Laxne tätort för att förbättra det allmänna mobilnätet i området.

Den planerade byggationen ligger utanför detaljplanerat område och platsen omfattas inte av några utpekade regionala intressen eller riksintressen.

Ritning av den tänkta mobilmasten i Laxne.

 

Vid frågor kontaktas:

byggomiljo@gnesta.se

Gällande mobilmasten i Laxne anger du BYGG.2021.147 i ämnesraden.

För postadress, information eller ta del av fler handlingar, se kontakt.