Kommunala arkiv

Arkivförteckningar för kommunbildningarna fram till 1973 finns som sökbara pdf-filer. Klicka på rubrikerna till kommunerna för att få upp arkivförteckningarna.

Rubrikerna för de äldre kommunerna är länkade till arkivförteckningen för respektive kommun. Arkivförteckningarna är sökbara som fritext.

För några av arkivbildarna finns det innehållsförteckningar över protokollen. Dessa är länkade till sidan där man kan hämta hem filerna.

Landskommuner 1863 — 1951

Genom kommunalförordningarna 1862 bildades de första borgerliga kommunerna. På landsbyggden motsvarade landskommunerna i regel socknen och tog över  verksamheten som inte direkt hörde till kyrkan. Kyrkan behöll dock folkskoleundervisningen fram till 1930-talet.

En del av folkskolornas arkivmaterial finns därför bevarade i de kykliga arkiven. De små landskommunerna i Gnesta var i stort sett orörda fram till den stora kommunreformen 1951.

Gnesta municipalsamhälle hade ett eget styre. Handlingarna från municpalstyret finns förtecknat i Gnesta kommun 1952 – 73

Storkommuner 1952 —

Den första stora kommunindelningsreformen genomfördes 1951 när antalet kommuner mer än halverades. För Gnestas del innebar det att landskommunerna slogs samman till två; Gnesta och Daga. Gnesta municipalsamhälle behöll sitt styre ytterliggare några år, men uppgick 1954 i Gnesta kommun.
Vid den andra större reformen 1973 blev Gnesta och Daga en del av Nyköpings kommun.
Efter en folkomröstning blev Gnesta 1992 återigen en egen kommun.

Björnlunda kommun 1863 — 1951 Pdf, 232.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunalstämma 1862 — 1949
Kyrkostämma 1906 — 10
Kommunalfullmäktige 1919 — 51
Kommunalnämnd 1863 — 1951
Arbetslöshetsnämnd 1933 — 41
Barnavårdsnämnd 1868 — 1951
Bastuförening 1939 — 47
Brandförsvarsförening 1938 — 51
Familjebidragsnämnd 1940 — 51
Fattigvårdsstyrelse 1864 — 1951
Hemhjälpsnämnd 1944 — 51
Hälsovårdsnämnd 1920 — 51
Kristidsnämnd 1939 — 51
Nykterhetsnämnd (spridda år)
Pensionsnämnd 1939 — 51
Skolstyrelse 1963 — 1964

Dillnäs kommun 1863 — 1940 Pdf, 37 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunalstämman och -nämnd 1845 — 1944
Barnavårdsnämnd 1926 — 38
Fattigvårdsstyrelse 1914 — 40

Frustuna kommun 1863 — 1951 Pdf, 234.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunalstämma 1867 — 1950
Kommunalfullmäktige 1919 — 51
Kommunalnämnd 1867 — 1954
Barnavårdsnämnd 1886 — 1958
Familjebidragsnämnd 1943 — 59
Fattigvårdsstyrelse 1863 — 1955
Frustuna folkbibliotek ?
Hälsovårdsnämnd 1933 — 62
Kristidsnämnd 1919 — 45
Mödrahjälpsnämnd 1938 — 54
Nykterhetsnämnd 1919 — 45
Pensionsnämnd 1914 — 56
Skolstyrelse 1863 — 1955

Gryts kommun 1863 — 1951 Pdf, 431.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunalstämma, -fullmäktige och -nämnd 1863 — 1951
Arbetslöshetskommitté 1932 — 37
Barnavårdsnämnd 1916 — 52
Byggnadsnämnd 1921 — 26
Civilförsvarsnämnd 1944 — 49
Fattigvårdsstyrelse 1865 — 1951
Folkskolestyrelsen 1885 — 1963
Hemhjälpsnämnd 1944 — 51
Hälsovårdsnämnd1897 — 1951
Kristidsnämnd 1940 — 46  
Nykterhetsnämnd 1943 — 51  
Pensionsnämnd 1914 — 51

Gåsninge kommun 1863 — 1940 Pdf, 58 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunalstämma 1862 -1939
Kommunalfullmäktige 1919 — 43
Kommunalnämnd 1862 — 1951
Barnavårdsnämnd 1905 — 42
Familjebidragsnämnd 1940
Fattigvårdsstyrelse 1862 — 1951  
Skolnämnd 1938 — 40

Gåsninge-Dillnäs kommun 1941 — 51 Pdf, 210.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunalnämnd 18885 — 1951
Arbetslöshetskommitté 1931 — 36
Barnavårdsnämnd 1918 — 51
Brandstyrelse 1935 — 51
Familjebidragsnämnd 1940 — 51
Fattigvårdsstyrelse 1867 — 1951
Hemhjälpsnämnd 1944 — 51
Hälsovårdsnämnd 1936 — 51
Kristidsnämnd 1939 — 49
Pensionsnämnd 1914 — 51
Skogsbrandsstyrelse1939 — 44
Gåsinge-Dillnäs skoldistrikt 1872 — 1968

Kattnäs kommun 1863 — 1951 Pdf, 113.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunalstämman 1841 — 1951
Kommunalfullmäktige 1931 — 52
Kommunalnämnden 1840 — 1952
Barnavårdsnämnden 1913 — 51
Fattigvårdsstyrelsen 1848 — 1951
Hälsovårdsnämnden (spridda år)
Nykterhetsnämnden 1928 — 51
Pensionsnämnden 1905 — 51
Skogsintresset 1892 — 1904
Skolstyrelse 1869 — 1951
Valnämnd 1912 — 28

Daga kommun 1952 — 73 Pdf, 421 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunalstämma 1950 — 54  
Kommunalfullmäktige 1950 — 73
Kommunalnämnd och -styrelse 1950 — 78
Barnavårdsnämnd 1910 — 73
Biblioteksstyrelse 1951 — 70
Brandstyrelse 1951 73
Byggnadsnämnd 1951 — 73
Civilförsvar 1954 — 72
Familjebidragsnämnd 1959 — 73
Fritidsnämnd 1971 — 73
Förmedlingsorgan 1953 — 72
Gryts föreläsarförening 1907 — 65
Hemhjälpsnämnd 1951 — 73
Hälsovårdsnämnd 1951 — 73
Kristidsnämnd 1972
Lönenämnd 1953 — 73
Nykterhetsnämnd 1951 — 70
Pensionsnämnd 1951 — 63
Pensionärshemsstyrelse 1952 — 63
Pojokommittén 1968
Polisdistrikt 1936 — 65
Reparationsnämnd 1960 — 64
Sammanläggningsdelegerande 1949 50
Skolstyrelsen 1951 — 70
Socialnämnden 1951 — 73
Södermanlands läns företagarförening 1965 — 73
Trafiknämnd 1965 — 73
Stiftelsen Daga bostäder 1967 — 69  
Valberedningskommitté 1951 — 70
Valnämnd 1971

Gnesta kommun 1952 — 73 Pdf, 575.5 kB, öppnas i nytt fönster.

(innehåller även Gnesta municipalsamhälle 1884 — 1954)
Kommunalstämma 1884 — 1954  
Kommunalfullmäktige 1921 — 73
Kommunalnämnd 1875 — 74
Barnavårdsnämnd 1928 — 73
Brandstyrelse 1884 — 1973
Byggnadskommitté för ålderdomshem 1961 — 73
Byggnadsnämnd 1800 — 1975
Familjebidragsnämnd 1952 — 73
Fritidsnämnd 1944 — 73
Fritidsstyrelse 1953 — 73
Hemhjälpsnämnd 1947 — 73
Hyresnämnd 1943 — 64
Hälsovårdsnämnd 1882 — 74
Kulturnämnd 1955 — 74
Livsmedelsnämnd 1916 — 17
Luftskyddsförening 1940 — 44
Läkarstyrelse 1913 — 31
Lönenämnd 1949 — 74
Mödrahjälpsnämnd 1944 — 63
Nykterhetsnämnd 1950 — 76
Pensionsnämnd 1946 — 68
Polisnämnd 1909 — 70
Social centralnämnd 1937 — 73
Stiftelsen Gnesta forum 1947 — 88
Styrelsen för Daga härads tingshusbyggnadsskyldige i Gnesta 1902 — 71
Teknisk nämnd 1952 — 73
Gnesta ungdomsgård 1966 — 73
Skolstyrelsen 1859 — 1970
Trafikrådet ?
Gnesta högre folkskola och kommunal mellanskola 1919 — 62
Gnesta yrkesskola 1946 — 60

Nyköpings kommun 1974 — 91

Gnesta-Daga kommundelsråd 1978 — 83
Gnesta-Daga kommundelsnämnd 1984 — 91
Byggnadsnämnd, Gnesta-Daga kommundel 1974 — 91
Fastighetskontoret, Gnesta-Daga kommundel 1977 — 87
Teknisk nämnd, VA/Rehållningsenheten Gnesta-Daga kommundel
Socialnämnd, distriktsutskott i Gnesta (utskott 3) 1976 — 91
Indelningsdelegerade 1990 — 91
Valnämnd, Gnesta 1991

Gnesta kommun 1992 —

Kommunfullmäktige 1992 —
Kommunstyrelse 1992 —
Barn- och utbildningsnämnd 1992 —
Teknisk nämnd 1992 — 98
Miljö- och kulturnämnd 1995 — 98
Kultur- och tekniknämnd 2003 —
Miljö- och byggnämnd 1999 —
Servicenämnd 2001 — 02
Socialnämnd 1992 —

Övriga arkiv

I kommunarkivet finns några udda arkiv som inte går att placera in under en kommun.

Elektriska distributionsföreningar

Aktitebolag eller ekonomiska föreningar som från 1910-talet och fram till 70-talet organiserade elförsörjningen inom ett område. De flesta gick upp i Nyköpings Energi under 70-talet.

Gnesta elektriska AB 1917 — 77
Björnlunda elektriska distributionsförening 1955 — 77
Gåsinge-Dillnäs elektriska distributionsförening 1938 — 77
Gryts elektriska distributionsförening 1922 — 75
Frustuna elektriska distributionsförening 1950 — 63

Förmedlingsorganet 1948 – 93

Detta var ett kommunalt organ för förmedling av statliga bostadslån och -bidrag. Bland handlingarna finns en hel del byggnadsritningar för egnahemslån, ansökningar om energi- och bostadsanpassning etc.

Östra Sörmlands skolförbund 1965 — 74

Detta var ett kommunförbund mellan Daga, Gnesta och Vagnhärads kommunder samt Trosa stad för att hantera skolväsendet.