Avgifter och taxor

För det arbete vi utför i samband med till exempel kontroll, tillsyn och handläggning tar vi ut en avgift. Avgiften kan vara fast eller rörlig beroende på ärende och vilken lagstiftning som gäller.

Om din verksamhet bedöms ha behov av regelbunden tillsyn eller kontroll kommer du debiteras årsvis. Syftet med avgiften är att den ska täcka tillsynsmyndighetens arbete. Samtidigt innebär regelbunden tillsyn eller kontroll inte nödvändigtvis att den äger rum varje år. I de fall besöksfrekvensen är till exempel vart tredje år är avgiften fördelad på tre år.

Hur stor är avgiften?

Timavgifterna för prövning, tillsyn och kontroll från och med 2019:

  • Miljöbalken- 1111 kronor/timme
  • Livsmedelslagen, ordinarie kontroll 1246 kronor/timme
  • Livsmedelslagen, uppföljande kontroll, registrering 1155 kronor/timme
  • Alkohollagen, folköl, tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel - fast och rörlig avgift eller 1111 kronor/timme, se taxa
  • Strålskyddslagen, 1111 kronor/timme     
  • Avgift för bygglov, anmälan och förhandsbesked debiteras enligt fastställd taxa som baseras på Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer.
  • Även om ansökan återtas eller om det blir ett negativt besked tas avgift ut för nedlagt arbete.
  • Avgiften i ett enskilt ärende kan bli lägre eller högre beroende på ytan på byggnaden, tiden som handläggningen tar, vilket skick handlingarna är i och om de överensstämmer med plan eller bestämmelser. Därför är det inte möjligt att kortfattat ange en exakt avgift för olika bygglovärenden.