Sotning, brandskyddskontroll

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs i kommunen. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Vid brandskyddskontrollen kontrolleras att eldstäderna inte har fel och brister som kan orsaka brand.

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och som har behörighet att utföra brandskyddskontroll.

Gnesta kommun har ett avtal med Kringelsotaren/ Torbjörn Brandt AB att genomföra sotning och brandskyddskontroll. 

Det är bara yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning som får utföra brandskyddskontrollen.

Syftet med brandskyddskontrollen

är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand. Om det vid kontrollen upptäcks brister eller felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand ska den som utför kontrollen även påtala detta.
Anläggningen ska kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet:

  • Sotbildning och beläggningar,
  • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet,
  • Temperaturförhållanden,
  • Tryckförhållanden och täthet, samt
  • Drift och skötsel.

Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningensamt taket och takskyddsanordningarna. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar. Brandskyddskontrollen ska ske med intervall som Räddningsverket har bestämt. Beroende på
vilken anläggning du har och hur den används är intervallen 3 eller 6 år.
Sotning och brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor Läs mer om regler härlänk till annan webbplats

Syftet med sotning

Sotning innebär att brännbara sotbeläggningar tas bort i sådan omfattning att risken för skorstensbrand och skadeverkningar vid en skorstensbrand minimeras. Vid sotning av eldstäder och rökkanaler innebär detta att alla ytor som rökgaserna passerar rengörs. Hur ofta sotning (frister) ska göras bestämmer kommunen.

Kommunen har bestämt att trivseleldning har längre frister. Med trivseleldning menas att man eldar mindre än 2 kubikmeter per år.

Egensotning

Kommunen får gå med på att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten, så kallad egensotning. Läs mer på sidan "Egensotning".länk till annan webbplats

Imkanalen, köksfläktens anslutning till skorstenen/ventilations-systemet i bostadshus, omfattas inte längre av kravet på sotning. Trots detta behöver imkanalen rengöras med jämna mellanrum, om inte längst 6 år annat så av funktionsmässiga skäl. Ansvaret för rengöring av imkanalen ligger på fastighetsägaren.

Taxor

Sotningstaxa och kostnad för brandskyddskontroll beslutas av kommunfullmäktige. Gnesta kommuner följer Sveriges Kommuner och Landstings, SKL:s normaltaxa.

Taxan bestäms av typ, antal eldstäderoch bränsle. En inställelseavgift tillkommer, som är beräknad på ett genomsnitt för samtliga fastigheter i kommunen. Det innebär samma inställelseavgift för en som bor i t ex Skottvång som för en som bor centralt i Gnesta samhälle.

Genom att planera arbetet så att ett område åt gången görs klart hålls kostnaderna per besök nere. Det är därför som du inte, till samma låga kostnad, själv kan bestämma dag och tid för sotarens eller brandskyddskontrollantens besök.

Du kan läsa mer i dokumenten nedan:
Sotning, kostnader och intervaller (sotningsfrister)PDFBrandskyddskontroll, kostnader och intervallerPDF

Övrigt

Om du har synpunkter på våra sotningsentreprenörer så finns möjligheten att använda kommunens klagomålshantering.

Frågor som rör kommunens hantering av sotning eller brandskyddskontroll kan ställas till byggnadsinspektör Conny Axelsson, se kontakt till höger.

Senast publicerad 2017-06-02