Skock med får i skogsbryn

Tillstånd för djurhållning inom område med detaljplan

För att få ha vissa djur krävs det tillstånd.

Du behöver ansöka om tillstånd hos miljöenheten om du bor inom detaljplanelagt område och planerar att skaffa:

 • Nötkreatur, häst, get, får eller svin
 • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur (maximalt 5 fjäderfä och 10 kycklingar är undantagna tillståndsplikten)
 • Tupp
 • Orm

Dina grannar måste informeras om att du tänker skaffa djur. De måste också skriva under ett intyg om att de godkänner detta. Om du som lämnar in ansökan inte själv äger din bostad, ska fastighetsägaren tillfrågas och ge sitt godkännande.

Kommunens miljöenhet gör sedan en bedömning om du får ha djuret eller om platsen inte är lämplig. Tillståndet är personligt och kan återkallas.

Avgift för ansökan

Kommunen tar ut en avgift för prövningen av din ansökan. Du får betala avgiften även om din ansökan avslås. Hur stor avgiften är kan du se i kommunens miljötaxa, se relaterad information.

Djur som far illa

Om du misstänker att djur far illa ska du vända dig till länsstyrelsen som ansvarar för djurskyddskontroller. Om du hittar ett djur som du tror sprungit bort hör du av dig till Polisen, se relaterad information.

Tillstånd Länsstyrelsen

Tillstånd behövs också för att till exempel driva ridskoleverksamhet, turridning samt om du håller, föder upp eller säljer hästar, hundar eller katter. Du ansöker om tillstånd hos länsstyrelsen, se relaterad information.

Registrera anläggning hos Jordbruksverket

Du som håller djur på land eller hanterar avels­material ska registrera anläggningen där djuren eller avels­materialen hålls. Om du har hästar ska du också registrera hästarna som finns på anläggningen, se relaterad information.

Katt och hund

Katt

Några enstaka katter får du ha utan tillstånd. Som kattägare har du enligt lagen om tillsyn över hundar och katter skyldighet att visa hänsyn och ta ansvar för ditt djur. Du ska se till så att den inte orsakar skada eller olägenhet för andra i din omgivning. Det är länsstyrelsen som har tillsyn enligt Lagen om tillsyn över hundar och katter.

Enligt rättspraxis av domar som har fattats av miljödomstolen, är det naturligt för katter att röra sig fritt utomhus. Som fastighetsägare får man acceptera att katter ibland passerar eller uppehåller sig någon annanstans än på kattägarens tomt.

Oftast är det du som störs av katterna som får se till att ordna så att du inte störs av dem. Om du störs av kattbajs i sandlådan kan du till exempel åtgärda det med ett lock över sandlådan. Om du störs av att katter lägger sig på dina utemöbler så kan du ta undan dynor eller ordna med nät i fönster och dörrar till altanen. Du kan schasa iväg katter men du får aldrig skada dem.

Du som är kattägare

Prata med dina grannar om du har en utekatt. Fråga dem om dina katter upplevs som ett problem och framför att du gärna vill veta om din katt stör dem. Besvär från katter tolereras oftast i större omfattning om djurägaren visar hänsyn och är förstående. I djurskyddslagen ges bestämmelser om hur djur ska skötas för att försäkra att de mår bra.

Normalt bedöms störningar från katter inte som så betydande att de är en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken. Katter har rätt att röra sig fritt.

Hund

Du som är hundägare har ett så kallat strikt ansvar för din hund. Det betyder att du är ersättningsskyldig för allt som din hund orsakar, oavsett hur olyckan gick till.

Din hund ska inte orsaka besvär eller skada för andra människor. Det innebär bland annat att du inte får låta hunden skälla under längre perioder så att dina grannar störs. Du som är granne behöver ha förståelse för att en hund ibland skäller.

Du behöver inget tillstånd för att ha några enstaka hundar. Hundar får inte springa lösa på ett okontrollerat sätt. Det gäller även när inget koppeltvång gäller. I Gnesta kommun är det alltid koppeltvång för hundar:

 • I parker och elljusspår.
 • På lekplatser.
 • På allmänna försäljningsplatser medan torghandel pågår.
 • På skolgårdar.
 • På idrotts- och campingplatser.
 • På allmänna badplatser utanför badsäsong. Hundar får inte vistas på allmän badplats under perioden 15 maj - 15 september.

Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden.

Från den 1 mars till den 20 augusti får hundar inte springa lösa där det kan finnas vilda djur.

Begrava häst på din egen mark

När ett större djur dör eller avlivas ska det generellt skickas till en anläggning som kan ta hand om det. Om du vill begrava en häst på din egen mark måste du följa kommunens anvisningar och de krav EU-lagstiftningen ställer. relaterad information.

Så gör du om du vill begrava din häst

 • Nedgrävning kan endast ske på en jordbruksfastighet som du själv äger.
 • Nedgrävningen ska ske innan förruttnelsen har börjat. Under sommartid ska nedgrävning ske snarast möjligt efter det att djuret avlidit. Vid låga temperaturer kan en viss begränsad fördröjning accepteras om djurkroppen förvaras på lämplig plats och står under daglig tillsyn.
 • Välj en torr plats med genomsläpplig jordart (sand, grus eller morän). Placering bör ske på en högre höjd i terrängen (alltså inte i en i svacka eller grop).
 • Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta under året ska vara minst 1 meter. Djurkroppen ska täckas med minst 1,5 meter jordmassa. Om du placerar stenar på återfylld grop är 1 meter jord ovan djurkroppen tillräckligt. Stora stenar hindrar vilda djur från att gräva upp avfallet.
 • Ur miljö- och vattenföroreningssynpunkt ska platsen väljas med omsorg så att avståndet till närmaste vattentäkt eller bostad är tillräckligt.
 • Avståndet till kända vattentäkter, dräneringsledningar, vattendrag och sjöar ska uppgå till minst 30 meter.
 • Nedgrävning får inte ske inom vattenskyddsområde.
 • Djurkroppen får under inga omständigheter läggas direkt på berggrund. Minst en meter lösa jordlager ska finnas mellan djurkroppen och berggrunden.
 • Kroppen ska transporteras till nedgrävningsplatsen på sådant sätt att läckage inte sker.

Även om alla ovanstående försiktighetsåtgärder följts kan det finnas risk för föroreningar av till exempel vattentäkt.

Så gör du

Gräv en 3,5 meter djup grop på tilltänkt plats. Vänta i minst ett dygn. Har inget vatten runnit till är platsen godtagbar. Återfyllnad sker med minst 1,5 meter jord. Djuret läggs i gropen, kalka gärna.

skiss över lämplig placering och mått av grop

Klicka på bilden för förstoring