skylt med symbol för rökning förbjuden i lekpark

Rökfria miljöer

Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag, lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088). Lagen innebär att det är förbjudet att röka utomhus på vissa allmänna platser som uteserveringar, entréer till offentliga miljöer, lekplatser, busskurer och perronger.

Rökfria miljöer utomhus som allmänheten har tillträde till syftar till att öka tillgängligheten till allmänna platser samt minska den sociala exponeringen för rökning. Personer som är överkänsliga för rök eller inte vill utsättas för rök ska kunna vistas på platsen. Att avnormalisera rökning ger stöd till barn och unga som inte har börjat röka och till personer som har slutat eller som vill sluta.

Rökförbudet gäller nu även

  • utomhusområden i anslutning till kollektiva färdmedel, exempelvis perronger, busshållplatser, taxizoner, biljettområden och gångbanor i anslutning till ett spårområde
  • på uteserveringar vid restauranger och kaféer samt entréer.
  • inom inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, dvs. idrottsanläggningar. Det gäller även om anläggningen används för andra aktiviteter, exempelvis konserter och mässor
  • på lekplatser som allmänheten har tillträde till
  • vid entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, exempelvis entréer till service och vårdboenden, entréer till hälso- och sjukvård, hotellentréer och tillfälliga boenden, entréer till butiker och gallerior, mataffärer, restaurangentréer samt samtliga verksamheter för barn och ungdom.

Ansvarig för rökförbudet

Det är du som äger eller hyr en lokal eller ett område utomhus som ansvarar för att reglerna om rökfria miljöer följs. Du som driver en uteservering har exempelvis ansvar för att rökförbudet på serveringen följs.

Ansvaret för rökförbudet vid entréer ligger på dig som äger eller hyr lokalen. En butiksägare har exempelvis ansvar för rökförbudet vid sin entré även om butiksägaren inte äger marken utanför entrén.

Vid entréer till ett köpcentrum eller ett kontorskomplex har fastighetsägaren ansvaret för att rökförbudet följs. För lekparker på allmän mark är det kommunen som är ansvarig.

Du som äger eller hyr en lokal ansvarar dessutom för att tydligt informera om rökförbudet genom skyltning. Det finns inga särskilda krav på skyltarna förutom att de måste vara tydliga.

Vid behov måste du som är ansvarig också informera och säga till om rökförbudet. Om någon röker trots tillsägelse om att rökning är förbjuden, får denna person avvisas.

Om rökning tidigare varit tillåten inom ett område där det nu råder rökförbud, måste du som är ansvarig också ta bort askkoppar, rökrutor och annat som har med rökning att göra.

Produkter som omfattas av förbudet

Rökförbudet omfattar flera produkter. Utöver tobak är det också förbjudet att använda elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak (t.ex. att röka vattenpipa med annat innehåll än tobak). Förbudet gäller även inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.

Ansvar för tillsynen

Kommunen har tillsynsansvar över de rökfria miljöerna. Det betyder att kommunen ska se till så att den som är ansvarig för rökförbudet gör det som lagen kräver.