Störningar i din bostad i villa eller fritidshus

Här får du som äger en villa eller ett fritidshus information om hur du går till väga om du har probem med din boendemiljö.

När du äger din bostad har du enligt jordabalken (1970:994) själv ansvaret för att bostaden har en bra inomhusmiljö, vårdas och används på ett bra sätt. Du har ansvar för:

  • Ventilation
  • Radon
  • Temperatur
  • Fukt
  • Mögel
  • Råttor och möss i din bostad
  • Skadeinsekter i din bostad
  • Ditt dricksvatten
  • Ditt avlopp
  • Din avfallshantering

På Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) hemsida kan du läsa hur du gör för att mäta radon i din bostad, se relaterad information.

Information om eventuell upplevelse av störningar från

Grannar

När det gäller grannar som upplevs störa så regleras även det i Jordabalken (1970:994) 3 kapitel och i vissa fall ordningslagen.

Om du upplever att grannen stör dig på något sätt så är det alltid bäst att börja prata med hen. Om det inte hjälper så kan du vända dig till polisen eller tingsrätten.

Lukter utomhus

Lukt från till exempel vedeldning, gödselspridning eller restauranger. I samhällen finns det många lukter. Väljer man att bo i en tätort, stad eller i ett annat tätbebyggt område så behöver man tåla mer störningar.

Vilda djur

Mark- och miljööverdomstolen har fastställt att vilda djur inte är en olägenhet för människors hälsa. Upplever du problem med vilda djur, kontakta Länsstyrelsen, se relaterad information.

Trafikbuller

Om du vill klaga på buller från vägtrafiken ska du i första hand kontakta väghållaren. Det finns kommunala, statliga och enskilda vägar. Vem som är väghållare och vad som är deras ansvar kan du läsa om på sidan om vägansvariga, se relateradinformation.

Om bullret kommer från järnväg kontaktar du Trafikverket. På deras webbplats hittar du information om bullerutredningar och riktvärden.