Vattenförsörjning i Gnesta tätort

I Gnesta vattenverk renas vattnet så att det är säkert att dricka. Flera gånger per år tar vi prov på vattnet för att kontrollera kvaliteten.

Gnesta tätort har en kommunal vattentäkt varifrån grundvatten tas för att ge dricksvatten till hushållen här. På vattenverket genomgår vattnet först en reningsprocess för att sedan distribueras ut till hushållen.

Reningsprocess på Gnesta vattenverk

Råvatten, dvs grundvatten, tas från en borrad brunn. Vattnet pumpas vidare till ett förfilter där det luftas och sen vidare till infiltrationsbassänger med sand.

Renvatten tas från en borrad brunn intill infiltrationsbassängerna och pumpas vidare till en lågreservoar på vattenverket. Där alkaliseras och skyddskloreras vattnet, för att ta bort bakterier ur vattnet och säkerställa ph-värdet på vattnet.

Sedan pumpas vattnet från lågreservoaren ut på vattenledningsnätet. Överskottet, det vatten som inte går åt direkt, lagras i vattentornet.

Vattenreservoar

I Gnesta tätort finns en vattenreservoar, ett reservförråd, för att vatten ska finnas tillgängligt under dygnets alla timmar.

Gnesta vattentorn lagrar överflödsvatten för att det ska finnas tillgängligt när belastningen på vattennätet ökar. Under morgonen och kvällen är det mest åtgång på vatten. Vattentornet går då in och hjälper till att försörja Gnesta med vatten. Det hjälper även till att utjämna trycket i ledningarna.

Kontroll och kvalitet

Kontroll och kvalitetsmätningar av det kommunala vattnet sker med jämna mellanrum.

Varje år tar vi totalt ca 150 vattenprov kopplade till Gnesta, Björnlunda, Stjärnhov och Laxne vattenverk.

Av dessa tar vi cirka 30 prover på råvattnet, 40 prover på utgående dricksvatten och 80 prover på dricksvatten ute hos användare.

Av de 80 prover vi tar ute hos användare är det fem provtagningar som är lite mer omfattande, och resultatet av den senaste omfattande provtagningen hittar du under relaterad info.