Fel uträkning gällande lokalytor på VA-fakturor för verksamheter

I VA-fakturan per 2023-08-01 för företag och verksamheter med lokaler klassade som bostadsenheter räknades det fel på lokalytorna och en för liten summa fakturerades i dessa fall.

Felet i uträkningen av fakturorna, som gäller 127 av totalt cirka 6 000 VA-abonnenter, har rättats till inför faktureringen 2023-09-01. De som påverkats är företag och verksamheter med fastigheter klassade som bostadsenheter. Ingen efterdebitering kommer att ske för de som fått en för låg faktura för juli 2023.

Punkten avgift för lokalyta i fakturan ska gälla med 3 000 kronor per påbörjat antal 150-tal kvadratmeter lokalyta, från första kvadratmetern. Den felaktiga uträkningen i fakturan gjorde att antal påbörjade kvadratmeter lokalyta började räknas först över 150 kvadratmeter.

Enligt VA-taxan, som beslutades i kommunfullmäktige den 29 maj 2023, ska lokalytan debiteras enligt följande:

Bostadsenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, där begreppet bostadsenhet inte är tillämpligt, räknas varje påbörjat 150-tal m² bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2020 som en bostadsenhet.

En lokal på till exempel 200 kvadratmeter har enligt formeln 2 x 3 000 kronor i avgift eftersom det gäller två påbörjade 150-tal kvadratmeter. En lokal på 350 kvadratmeter har 3 x 3 000 kronor för tre påbörjade 150-tal och så vidare.

Övrigt angående lokalytor

Kommunen har fått in synpunkter och ändringsförslag på debiteringen av lokalytor, men faktureringen kommer fortsätta utifrån den politiskt beslutade taxan tills annat beslutats. Översyn av den senast beslutade VA-taxan och beräkningen gällande lokalytor har påbörjats för att utreda om det finns möjligheter till förändringar.

Förhoppningen är att kommunfullmäktige kan ta ett nytt beslut om VA-taxa under hösten eller senhösten 2023.