Dagvatten

Här kan du hitta svar på vanliga frågor om dagvattenavgifter.

Kommunfullmäktige tog den 29 maj beslut om ny VA-taxa, som började gälla den 1 juli 2023. Samtidigt ändrades konstruktionen i taxan och många frågor om dagvattenavgifter har kommit in till kommunen.

Vem är skyldig att betala dagvattenavgifter?

En fastighetsägare ska betala avgifter för en allmän dagvattenanläggning om fastigheten finns inom VA-anläggningens, det vill säga kommunens, verksamhetsområde.

När finns det behov av en dagvattentjänst?

Grundtanken är att fastigheter som är byggda, eller enligt detaljplan ska byggas, har behov av vattentjänster. Obebyggda fastigheter räknas som om de vore bebyggda enligt detaljplan.

Avgiftsskyldigheten skall vara motiverad av den enskilda fastighetens behov. Fråga om hur behovet bäst kan tillgodoses skall bedömas efter objektiva grunder och med beaktande av fastighetens användningsmöjligheter på sikt och hela områdets utformning och behov.

Kan jag som fastighetsägare bestämma om fastigheten har behov av en dagvattentjänst?

Det är inte upp till varje enskild fastighetsägare att bedöma om fastigheten har ett behov av kommunal avledning av dagvatten. Behovet av en vattentjänst utreds av kommunen och kommunfullmäktige beslutar om verksamhetsområde för respektive vattentjänst.

Fastighetsägare som inte anser sig ha behov av vattentjänster måste själv bevisa att deras egen lösning är bättre ur ett långsiktigt och objektivt perspektiv.

En stenkista räknas till exempel inte som en bättre lösning än en kommunal anslutning.

Lösningen ska även anpassas till hela områdets behov och fungera över tid. Egen dagvattenhantering brukar ge högre miljöpåverkan och/eller påverkar dagvattenhanteringen i området i stort än allmänna vattentjänster och blir sällan godkända.

Måste jag betala avgift för dagvatten fastighet trots att inget vatten från fastigheten avleds genom min förbindelsepunkt?

En fastighet inom verksamhetsområdet som exempelvis har en stenkista för avledning av dagvatten är ändå skyldig att betala avgift för tjänsten dagvatten fastighet, eftersom behovet av kommunal avledning i stort inom området är fastställt.

Hanteringen och finansieringen av omhändertagande av dagvatten i området är beslutat att hanteras kollektivt, där alla fastigheter inom kollektivet delar på kostnaderna. Naturligtvis kan du som fastighetsägare välja att avleda dag- och dräneringsvatten exempelvis till en stenkista eller annat fördröjningssystem, men avgiftsskyldigheten för tjänsten dagvatten fastighet finns ändå, eftersom möjligheten finns att när som helst koppla tomtens dagvatten till det kommunala dagvattennätet.

Måste jag betala avgift för dagvatten gata?

Där kommunen har utfört anordningar (dike eller rännstensbrunnar) för avledning av dagvatten från gator, torg och allmänna platser inom verksamhetsområdet, är de fastigheter inom området skyldiga att betala avgifter för avledning och omhändertagande av dagvattnet.

Avgiftsskyldigheten är inte beroende av att någon förbindelsepunkt har upprättats eller att fastigheten har något individuellt behov av denna vattentjänst. Nyttan ligger i just det förhållandet att avledning görs genom en allmän dagvattenanläggning (från gator, torg och allmänna platser) inom planområdet. Kostnad för denna avledning ska därför belasta alla fastigheter inom verksamhetsområdet.

Min fastighet ingår i en samfällighet. Hur fördelas avgiften?

I kommunen finns ett antal samfälligheter som har markområde som ska betala för dagvatten. Samfällighetens område är uppdelat på de fastigheter som gemensamt äger området.

Som exempel: En samfällighet som har 200 kvadratmeter markområde som ska betala för dagvatten. I samfälligheten ingår 10 fastigheter. Varje fastighet har då fått ett påslag på sin egen tomtyta om 20 kvadratmeter.

Min tomtyta är annan än vad som står på fakturan. Hur räknas tomtytan ut?

För förtydligande och eventuella ändringar av beräknad tomtyta kontaktas Servicecenter, som tar ärendet vidare till VA-abonnentingenjören för utredning:
Telefon: 0158-275 000
E-post: servicecenter@gnesta.se

Min fastighet har ingen dagvattenanslutning, men jag blir debiterad för dagvatten. Varför?

I vissa fall har en fastighet en kommunal dagvattenhantering utan anslutning. Detta sker då till exempel genom öppna diken eller genom gatans dagvattensystem. Äldre fastigheter kan också ha en kombinerad anslutning för allt avlopp. Detta betyder att dag- och spillvatten avleds genom ett gemensamt avloppssystem till reningsverket.

Numera anläggs alltid olika ledningar för de olika vattentjänsterna.

Enligt vilken lag är jag skyldig att betala avgifter?

Den lag som reglerar den allmänna VA-verksamheten och uttaget av VA-avgifter är Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. VA-avgifter i Gnesta kommun regleras i gällande VA-taxa, som är beslutad av kommunfullmäktige.

Vilka vattentjänster omfattas av VA-taxan?

  • Vattenförsörjning (V)
  • Spillvattenavlopp (S)
  • Dagvatten fastighet (Df), regn-, smält- och dränvatten från fastigheten
  • Dagvatten gata (Dg), regn-, smält och dränvatten från allmän platsmark

Vad är ett verksamhetsområde?

Ett verksamhetsområde beslutas av kommunfullmäktige och föregås av en utredning. De fastigheter som beslutas ingår i ett verksamhetsområde anses ha behov av kommunens vatten-tjänster för att kunna skydda människors hälsa och/eller miljön och att detta inte kan tillgodoses bättre på annat sätt. Detta för att kunna tillgodose ett hållbart och fungerande samhälle över tid.