Ny VA-taxa från 1 februari 2024

Den 1 februari 2024 höjs VA-taxan. Den nya taxan innebär också att lokalytefaktorn för verksamhetslokaler ökar, och du som har egen hantering av dagvatten får möjlighet till reducerad dagvattenavgift.

Varför höjs VA-taxan?

En höjning av VA-taxan är nödvändig för att täcka kostnaderna för leverans av dricksvatten och för att ta hand om avsloppsvatten och dagvatten. Den nya taxan ska även finanisera investeringar i nytt vattenverk samt utbyte och renovering av VA-ledningar.

Tillsammans med höjningen av VA-taxan som skedde den 1 juli 2023 ska den nya taxan finansiera VA-ekonomins underskott på -8,78 miljoner kronor för 2022, samt finansiera det väntade underskottet på -5,4 miljoner kronor för 2023.

Vad innebär ändringen av taxan?

Den nya taxan innebär att den fasta bostadsenhetsavgiften höjs från 3000 kr per år till 3 562 kr per år, vilket är en höjning på 562 kr. Avgiften gäller för alla bostadsenheter som är kopplade till VA-nätet,

Dagvattenavgiften höjs från 1,27 kr per kvadratmeter tomt som tillhör fastigheten till 1,40 kr per kvadratmeter tomt.

Den fasta grundavgiften höjs från 4030 kr per till på 4 313 kronor för varje vattenabonnent, vilket är en höjning på 283 kronor.

Den rörliga avgiften höjs från 47 kronor per kubikmeter vatten som används till 50 kronor per kubikmeter vatten.

Exempel på hur den nya taxan kan påverka dig

Den nya taxan innebär en generell höjning på 10 procent, vilket innebär en ökning på cirka 120 kr per månad för Typhus A och cirka 104 kr per månad och hushåll för Typhus B. Avgifterna kan variera något, beroende på den enskilde VA-abonnentens förutsättningar.

Brukningsavgift Typhus A

Typhus A avser fastighet med friliggande enbostadshus utan källare. Fem rum och kök, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt ett garage. Våningsyta 150 kvm och en tomtyta på 1000 kvm. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten och har en vattenförbrukning på cirka 150 kubikmeter per år.

Kostnad per månad blir enligt den nya taxan 1398 kr, en höjning med cirka 120 kr per månad. Kostnaden presenteras inklusive moms.

Exempel på ny taxa för villahushåll, typhus A:

Kostnad per år, inklusive moms

2023

2024

Grundavgift

4 030 kronor

4 313 kronor

Förbrukningsavgift

7050

7500

Bostadsenhetsavgift

3 000 kronor

3 562 kronor

Dagvatten fastighet

630

700

Dagvatten gata

630

700

Kostnad totalt/år

15 340 kronor/år

16 775 kronor/år

Kostnad för hushållet/månad

1 278 kronor

1398 kronor

Avgiften påverkas av tomtstorleken.

Brukningsavgift Typhus B

Typhus B avser ett flerbostadshus som är anslutet till vatten, spill- och dagvatten. 15 lägenheter, tomtyta 800 kvm och förbrukar 2000 kubikmeter vatten per år.

Kostnad per hushåll och månad blir enligt den nya taxan 1115 kr, en höjning med cirka 104 kr per månad. Kostnaden presenteras inklusive moms.

Exempel på ny taxa för flerbostadshus, typhus B:

Kostnad per år, inklusive moms

2023

2024

Grundavgift

4 030 kronor

4 313 kronor

Förbrukningsavgift

94 000

100 000

Bostadsenhetsavgift

45 000

53 430

Dagvatten fastighet

1260

1400

Dagvatten gata

1260

1400

Kostnad totalt

145 550 kronor/år

160 543 kronor/år

Kostnad per hushåll/månad

1011 kronor

1115 kronor

Avgiften påverkas av antal lägenheter i fastigheten och storlek på tomtyta.

Möjlighet till minskad dagvattenavgift

I den nya taxan kan fastighetsägare som har egen hantering av dagvatten inom sin fastighet få 90 procent reducerad dagvattenavgift. Det gäller endast delen av avgiften som avser dagvatten fastighet.

För att få en minskad avgift för dagvatten ska fastighetsägaren kunna uppvisa att dag- och dräneringsvatten omhändertas inom den egna fastigheten/arrendetomten eller rinner direkt till en sjö eller ett vattendrag utan att passera annan fastighet.

Ökad lokalytefaktor för verksamhetslokaler

I den nya taxan ökar lokalytefaktorn för verksamhetslokaler från 150 kvm till 350 kvm. Lokalytefaktorn för lagerlokaler ökar till 1000 kvm. Tidigare togs avgiften ut per påbörjat 150 kvm, oavsett typ av lokal.

En lagerlokal i det här avseendet ska i huvudsak användas som lagerutrymme, eller endast tillträdas av anställda och annan arbetskraft. Fastigheten i sig får högst ha en förbrukning på 200 kubikmeter vatten per år.

Syftet med de justerade klassificeringarna är att säkerställa en skälig VA-taxa för verksamheter, då det vid en översyn av tidigare VA-taxa framkom att verksamheter med stora lokalytor, men med relativt låg dricksvattenförbrukning, i vissa fall fick en påtaglig ökning av VA-avgiften.

Exempel på hur den nya taxan kan påverka dig:

En verksamhetslokal på 200 kvm har en fast bostadsenhetsavgift på 3 562 kr/år. En lokal på 450 kvm har en fast avgift på 2 x 3 562 kr/år, eftersom avgiften avser varje påbörjat 350-tal kvadrameter.

En lagerlokal på 1000 kvm har en fast bostadsenhetsavgift på 3 562 kr/år. En lagerlokal på 2000 kvm har en fast avgift på 2 x 3 562 kr/år, eftersom avgiften avser varje påbörjat 1000-tal kvadratmeter.

Vad ska avgifterna täcka?

Vatten- och avloppsverksamheten i kommunen finansieras helt av avgifter, vilket innebär att inga skattemedel används. Verksamheten får inte vara vinstdrivande.

Intäkterna från VA-taxan används till att producera dricksvatten och till att underhålla, bygga ut och förnya kommunens anläggningar och ledningar. Vi tar också hand om och renar avloppsvattnet. Regn och smältvatten från gator och fastigheter tar vi emot i till exempel dagvattendammar.

Tillsammans med höjningen av VA-taxan som skedde den 1 juli 2023 ska den nya taxan finansiera VA-ekonomins underskott på -8,78 miljoner kronor för 2022, samt finansiera det väntade underskottet på -5,4 miljoner kronor för 2023.

Blir det fler höjningar av VA-taxan?

En översyn av taxan kommer att ske varje år. Underskottet i VA-ekonomin och framtida investeringar och renoveringar innebär fortsatt höga kostnader, vi ser därför ett fortsatt behov av att höja taxan de närmsta åren.