Cistern på vagn

Cisterner med brandfarliga vätskor eller spilloljor

Du som förvarar brandfarliga vätskor eller spillolja i en cistern har ett ansvar att följa lagstiftningen och att lagringen sker säkert. Vid skador och läckage är det då lättare att få ersättning för sanering från ditt försäkringsbolag.

Om du ska installera en cistern som rymmer mer än 1 kubikmeter vätska (som till exempel diesel eller bensin) måste du informera miljöenheten skriftligt. Du måste göra det senast fyra veckor innan du installerar.
Inom vattenskyddsområden gäller informationsplikten redan vid 150 liter vätska.

Informationen nedan om lagstiftningen är en sammanfattning och är inte heltäckande. Det finns även andra lagstiftningar som du som cisterninnehavare måste följa. Regler kan också ändras efter att miljöenheten tog fram denna information.

Information till miljöenheten

Fyra veckor innan du börjar installera eller hantera en cistern ska du skriftligen informera miljöenheten.

Du ska se till att cisternen kontrolleras av ackrediterade kontrollorgan och att en kopia på utförda kontroller skickas till miljöenheten.
Om du misstänker att mark eller vatten blivit förorenat ska miljöenheten omedelbart underrättas.

Cisterner och rörledningar som tas ur bruk

Cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Du ska informera miljöenheten om cistern som tagits ur bruk så att miljöenheten kan bestämma hur cisternen bör omhändertas.

Krav inom vattenskyddsområde

Cisterner i vattenskyddsområden ska ha sekundärt skydd i form av invallning. Rör- och slangledningar ska vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd. Undantag kan gälla för cisterner i pannrum eller motsvarande i bostadshus som är under regelbunden uppsyn. Rörledning får inte dras i eller under golv utan ska förläggas väl synlig. Se föreskrifterna för samtliga krav inom vattenskyddsområden.

Om vattenskyddsområdets skyddsföreskrifter innehåller strängare krav gäller dem.

Andra krav på skyddsåtgärder

Miljöenheten kan ställa krav på skyddsåtgärder enligt 2 kapitlet i miljöbalken. Det är den enskilda hanteringen och förhållandena på platsen som avgör vilka skyddsåtgärder som krävs.

Placering av cistern

 •  Avstånd till vatten – utsläpp ska inte kunna nå vatten.
 • Jordarten på uppställningsplatsen – täta jordarter hindrar spridning av läckage.
 • Lutningen på uppställningsplatsen – lutning ökar risken att läckage sprids.
 • Påkörningsrisk ska minimeras med påkörningsskydd.
 • Fallande föremål från exempelvis träd kan skada cisternen.
 • Stöldrisk ska minimeras.
 • Beständigt underlag utan brännbart material eller slipers.
 • Besiktningsbar cistern – ta bort växtlighet som skymmer sikt och kan ge rostskador.

Invallning

Miljöenheten rekommenderar alltid att cisterner förvaras inom invallning. Vid risk för förorening eller olägenhet kan miljöenheten ställa krav på invallning. Den bör vara konstruerad så att vätska kan samlas upp vid överfyllning (dubbelmantlingar har inte alltid den funktionen). Invallningen bör förses med nederbördskydd. Om det saknas ska det finnas rutiner för tömning av nederbörd från invallningen.

Invallningen ska rymma hela cisternens volym. Förvaras fler cisterner eller andra behållare inom samma invallning ska den rymma den största cisternens volym samt 10 % av övriga cisterner/behållares volym. Golv kan utgöra en invallning om det är beständigt mot innehållet i cisternen och har förhöjda och täta trösklar och saknar golvbrunn.

Övriga skyddsåtgärder

 • Rutiner för skötsel, kontroll, förebyggande åtgärder och åtgärder vid spill/läckage ska finnas som en del av egenkontrollen.
 • Absorptionsmedel ska finnas nära cisternen och tankningsplatsen.
 • Droppskydd, uppsamlingstråg eller motsvarande ska finnas om det uppstår spill eller läckage.
 • Cisternen ska vara placerad på hårdgjord yta som är beständig mot innehållet om hanteringen av cisternen är omfattande. Detta för att spill lätt ska kunna samlas upp.
 • Om dagvattenbrunnar kan nås av ett läckage ska dessa märkas upp tydligt. Anordning för att täta brunnarna ska förvaras nära. Om hanteringen är omfattande ska dagvattenbrunnarna vara anslutna till en oljeavskiljare.
 • Cisterner som används av många personer ska ha en tät spillzon inom ett område en meter längre än tankningsslangens räckvidd.