Paragraftecken

Allmänna hänsynsregler i miljöbalken

De allmänna hänsynsreglerna är grundläggande regler som gäller alla, både privatpersoner och företag, som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd. Reglerna innebär att du måste ha tillräcklig kunskap, vara försiktig i det du gör och i dina val samt vidta nödvändiga åtgärder för att inga olägenhet uppstår för människors hälsa eller miljön.

Nedan listas ett urval av hänsynsreglerna i korthet, utförlig information finns i 2 kapitlet miljöbalken.

Bevisbördan 1 §

Om du bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd är du skyldig att visa att du följer de allmänna hänsynsreglerna. Du måste alltså på begäran av tillsynsmyndigheten visa att du följer reglerna.

Kunskapskravet 2 §

Du som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska ha den kunskap som krävs för att skydda människors hälsa eller miljön mot skador eller olägenheter.

Försiktighetsprincipen 3 §

Du ska utföra de skyddsåtgärder, begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att din verksamhet eller åtgärden du vidtar medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
I samma syfte ska du alltid använda bästa möjliga teknik när du bedriver en yrkesmässig verksamhet.

Produktvalsprincipen 4 §

Du ska undvika att använda eller sälja kemiska produkter som kan medföra risker för människors hälsa och miljön, om de kan ersättas med sådana produkter som kan antas vara mindre farliga. Motsvarande gäller varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt.
Läs mer om produktvalsprincipen under relaterad information.

Hushållningsprincipen 5 §

Du som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska hushålla med råvaror och energi. Du ska även utnyttja möjligheterna till att minska mängden avfall, minska mängden skadliga ämnen i material och produkter, minska negativa effekter av avfall och återvinna avfall.
I val av energi ska i första hand förnybara energikällor användas.

Val av plats 6 §

Om din verksamhet eller åtgärd ska ta i anspråk ett mark- eller vattenområde ska du välja den plats som är lämplig med hänsyn till ändamålet ska ge minst intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.