Miljöfarliga verksamheter

Om du ska starta en miljöfarlig verksamhet kan du behöva anmäla det till samhällsbyggnadsnämnden. I vissa fall kan du behöva ansöka om tillstånd hos samhällsbyggnadsnämnden eller hos länsstyrelsen.

Verksamheter och installationer som ska anmälas eller som du måste söka tillstånd för kan till exempel vara:

  • Anläggande av enskilt avlopp
  • Installation av värmepump
  • Nyetablering av fordonstvätt
  • Bensinstation
  • Förbränningsanläggning
  • Djurhållning

Frågor och svar

Hur vet jag om min verksamhet kräver en anmälan eller tillstånd?

I Miljöprövningsförordningen (2013:251) och Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd kan du läsa om vilka typer av verksamheter som behöver anmälas eller där tillstånd behöver sökas.

I vissa fall prövas också verksamheten mot kommunens egna föreskrifter till skydd för människor och miljö.

Är du osäker kan du kontakta miljöenheten, se kontaktinformation.

Vad ska anmälan innehålla?

I din anmälan behöver du skicka in uppgifter som gör det möjligt att bedöma verksamhetens typ, omfattning och miljöeffekter. Exempel på uppgifter som behövs är ritningar och tekniska beskrivningar.

Ibland kan miljöenheten utföra tillsynsbesök i samband med anmälan.

En del verksamheter kan behöva skicka in ytterligare uppgifter enligt 25 § 2 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

När ska jag skicka in anmälan eller ansöka om tillstånd?

Anmäl din verksamhet i tid. En verksamhet som kräver anmälan får inte påbörjas förens tidigast sex veckor efter att du anmält den till oss, om inte samhällsbyggnadsnämnden bestämmer något annat.

Ibland kan vi be om mer information (komplettering) om vi saknar viktigt information som krävs för att fatta ett beslut.

Om du ansökt om tillstånd måste du däremot alltid avvakta ett beslut innan du startar din verksamhet eller ens vidtar någon åtgärd som har samband med verksamheten.