Miljöfarliga verksamheter

Miljöfarliga verksamheter delas in i A-, B- eller C-verksamhet beroende på hur de påverkar miljön. Vissa verksamheter måste lämna in en anmälan till miljöenheten. Andra ska söka tillstånd hos miljöenheten eller länsstyrelsen.

Verksamheter och installationer som ska anmälas eller för vilka du måste söka tillstånd
kan till exempel vara:

  • Anläggande av enskilt avlopp
  • Installation av värmepump
  • Nyetablering av fordonstvätt
  • Bensinstation
  • Vindkraftverk

Du kan ta reda på om din planerade miljöfarliga verksamhet kräver C-anmälan eller A/B-tillstånd genom att läsa i bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899). Länk finns under Relaterad info. Det går också bra att kontakta miljöenheten.

Frågor och svar

 

Hur vet jag om min verksamhet kräver en anmälan eller tillstånd?

I Miljöprövningsförordningen (2013:251) och Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd kan du läsa om vilka typer av verksamheter som behöver anmälas eller lämna in ansökan om tillstånd.

Även i kommunens lokala föreskrifter till skydd för människor och miljö regleras denna förprövning i vissa fall. Är du osäker kan du fråga oss på miljöenheten.

 

När ska jag skicka in anmälan eller ansöka om tillstånd?

En åtgärd som "bara" innebär att du ska lämna in en anmälan får påbörjas eller ändras utan att du fått ett svar från tillsynsmyndigheten.

Ska du starta en miljöfarlig verksamhet som kräver C-anmälan får du inte påbörja verksamheten förrän tidigast sex veckor efter att du har lämnat in en anmälan som av miljöenheten kan anses vara komplett. Bäst är att vänta på ett beslut från oss. Då minskar du risken att du ska behöva göra åtgärder i efterhand.

Om du lämnat in en ansökan om tillstånd måste du däremot alltid avvakta ett beslut innan du startar din verksamhet eller ens vidtar någon åtgärd som har samband med verksamheten.