Kemiska bekämpningsmedel

Här hittar du som använder kemiska bekämpningsmedel information om förbud, när du behöver söka tillstånd eller anmäla till bygg- och miljöenheten samt möjligheter till dispens

Kemiska bekämpningsmedel används för att döda eller förhindra djur, växter eller mikroorganismer som kan skada människors hälsa eller egendom. Bekämpningsmedlen kan vara skadliga för hälsa och miljö och användning av dessa ska därför undvikas så långt som möjligt.

Bekämpningsmedel ska vara godkända av Kemikalieinspektionen och ha ett registreringsnummer.

Spridning av växtskyddsmedel

Användning av växtskyddsmedel är förbjudet på vissa platser eller inom vissa områden. Andra områden kräver tillstånd eller anmälan för yrkesmässig användning. Innan du väljer att använda kemiska bekämpningsmedel ska andra alternativ uteslutas, som till exempel mekaniska och termiska metoder.

Förbud gäller inom dessa områden:

 • På ängs- eller betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller bete.
 • På skol- och förskolegårdar eller på lekplatser som allmänheten har tillträde till.
 • I parker, trädgårdar eller andra områden som i första hand är rekreationsområden som allmänheten har tillträde till
 • Inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt,
 • På tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö, eller
 • På växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande lokaler.

Tillstånd krävs för yrkesmässig spridning inom dessa områden:

 • Inom idrotts- och fritidsanläggningar.
 • Vid planerings- och anläggningsarbeten.
 • På vägområden samt grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor.
 • På ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material.

Anmälan krävs för yrkesmässig spridning inom dessa områden:

 • På vägområden, för att förhindra introduktion, etablering eller spridning av invasiva främmande arter.
 • Karantänskadegörare på banvallar.
 • Områden som inte omfattas av förbud eller krav på tillstånd, där allmänheten får vistas fritt och som är större än 1 000 kvadratmeter.

En anmälan/ansökan gör du via e-tjänst, se relaterad information.

Dispens mot förbud i vissa fall

Om det finns särskilda skäl kan bygg- och miljöenheten ge dispens för användning av växtskyddsmedel inom områden där det är förbjudet. Särskilda skäl kan till exempel vara att förhindra spridning av invasiva arter.

Bekämpning av parkslide

Många dispensärenden handar om bekämpning av parkslide. Bekämpningen av just parkslide är i sig ett riskmoment som kan öka spridningen av växten. Naturvårdsverket rekommenderar därför att man väntar med åtgärder om parkslide inte är ett problem på växtplatsen eller breder ut och sprider sig.

Frågor om invasiva arter hanteras av länsstyrelsen, se relaterad information.

Utbildning för att sälja eller distribuera växtskyddsmedel

Du som säljer eller distribuerar växtskyddsmedel ska ha en utbildning för att få distribuera växtskyddsmedel. Vid försäljning ska minst en utbildad person kunna ge kunder information om hur medlet ska användas, vilka hälso- och miljörisker som kan finnas och hur man ska hantera medlet för att minska riskerna.

För information om utbildning, se relaterad information.