2023-03-31
altan

Altan

Om din byggnads yttre utseende ändras när du bygger en altan kan bygglov vara nödvändigt.

Om altanen är placerad direkt på marken krävs vanligtvis inget bygglov. Det är viktigt att notera att höjden på altanen kan göra den volymskapande och därmed bygglovspliktig.

När krävs det bygglov?

 • Altanen är högre än 140 cm.
 • Altanen är mellan 100 cm och 140 cm, och i dessa fall utreds bygglovsplikten.
 • Om byggnadens yttre utseende ändras avsevärt genom altanens konstruktion.

När krävs det inte bygglov?

 • Altanen är lägre än 100 cm.
 • Byggnadens yttre utseende inte förändras avsevärt genom altanens konstruktion.

Det finns dock ett undantag från den generella bygglovsplikten för altaner enligt PBL. För att vara befriad från bygglov och anmälan ska altanen uppfylla specifika kriterier enligt PBL:

 • det bör finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten.
 • altanen ska vara en uteplats på marken.
 • altanen får inte vara högre än 1,8 meter.
 • altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset.
 • altanen ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns om grannar inte medger närmare placering.
 • åtgärden bör inte vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som betraktas som särskilt värdefullt.

Om altanen uppfyller samtliga dessa kriterier enligt PBL, kan den vara undantagen från kravet på bygglov och anmälan. Det är dock viktigt att noga följa och bekräfta att varje specifikt krav i PBL är uppfyllt innan byggnationen påbörjas.

Handlingar som krävs inför ansökan om bygglov:

 • Ansökan
 • fasadritningar
 • planritning
 • situationsplan
 • kontrollplan
 • teknisk beskrivning.

Du hittar exempel på dessa handlingar och hur de bör vara utformade under relaterad information. Du hittar även hur du gör bygglovsansökan via våra e-tjänster under relaterad information.