Schaktning och markarbete

Markarbeten

Schaktning eller fyllning kan kräva marklov inom ett område med detaljplan. Marklov kan även krävas för trädfällning, skogsplantering och markarbeten som kan försämra markens genomsläpplighet.

Du behöver alltid marklov om

 • du ska schakta eller fylla på så att markens höjd ändras mer än +/- 0,5 meter från ursprunglig marknivå inom detaljplanelagt område
 • du kan också behöva marklov för trädfällning eller trädplantering om detaljplanen kräver det.

Du behöver inte marklov om

 • du ändrar marknivån till föreskrivna höjder i en detaljplan
 • din fastighet är utanför detaljplanelagt område
 • minskad marklovsplikt gäller i en detaljplan. Det innebär att vissa ändringar av marken får utföras utan lov.

Du kan behöva andra tillstånd:

 • För sprängning behöver du oftast söka tillstånd. Tillstånd för sprängning görs hos Polismyndigheten.
 • du kan även behöva tillstånd av Länsstyrelsen om området ligger inom landskapsbildskydd eller på annat sätt är skyddad natur.

Handlingar som krävs inför ansökan:

 • Ansökan
 • situationsplan
 • markplaneringsritning
 • marksektioner och elevationer
 • förslag till kontrollplan.

Du hittar exempel på dessa handlingar och hur de bör vara utformade under relaterad information. Du hittar även hur du gör ansökan via våra e-tjänster under relaterad information.