Pojke vid återvinningscontainer

Containrar

Materialgårdar och upplag, exempelvis återvinningsstationer och containrar som ställs upp under en längre tid, kräver bygglov.

Du behöver inte bygglov om du

  • ställer upp en container på din egen tomt i samband med renovering under en begränsad tid (1-6 månader)
  • ställer upp en container i ett industriområde, inom pågående verksamhet och du placerar containern minst 4,5 meter från fastighetsgränsen.

Du behöver alltid bygglov om

  • det är fler än en container
  • dessa containrar ska stå på platsen längre tid än 6 månader.

Du kan behöva andra tillstånd för att ställa upp din container

Du kan behöva marklov för att ställa upp containern på offentlig plats exempelvis vägbana, torg, eller trottoar. Tillståndet söker du hos Polisen. Du kan behöva en trafikanordningsplan (TA-plan) för att säkerställa att placeringen inte påverkar trafiksäkerhet och framkomlighet.

Handlingar som krävs inför bygglovsansökan:

  • Ansökan
  • fasadritningar
  • situationsplan.

Du hittar exempel på dessa handlingar och hur de bör vara utformade under relaterad information. Du hittar även hur du gör ansökan via våra e-tjänster under relaterad information.