Attefallsbyggnad

När det gäller attefallstillbyggnad så måste vissa kriterier vara uppfyllda för att man ska kunna klassa det som just attefallstillbyggnad.

Följande kriterier måste uppfylldas för att det ska vara en attefallstillbyggnad:

 • Den får endast byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus.
 • En- eller tvåbostadshuset har inte byggts till med en attefallstillbyggnad tidigare.
 • Den får ha högst 15,0 kvadratmeter bruttoarea.
 • Den får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd.
 • Den ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns.
 • Den får inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
 • Den inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Handlingar som krävs inför anmälan om attefallstillbyggnad:

 • Anmälan
 • fasadritningar
 • planritning
 • kontrollplan
 • teknisk beskrivning.

Du hittar exempel på dessa handlingar och hur de bör vara utformade under relaterad information. Du hittar även hur du gör anmälan via våra e-tjänster under relaterad information.