Attefallstakkupa

Det krävs oftast inte bygglov för att göra en eller två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus, så kallade attefallstakkupor. I de flesta fall krävs det istället en anmälan och ett startbesked för att få börja bygga.

Följande kriterier måste uppfyllas för att det ska vara bygglovsbefriade attefallstakkupor:

 • De får endast byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus.
 • Efter uppförandet får det finnas högst två takkupor på bostadshuset.
 • Takkuporna får tillsammans uppta högst halva takfallet på bostadshuset.
 • Takkuporna får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen.
 • Takkuporna får inte göras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
 • Att attefallstakkupor inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Handlingar som krävs inför anmälan om attefallstakkupa:

 • Anmälan
 • fasadritningar
 • planritning
 • situationsplan
 • kontrollplan
 • teknisk beskrivning.

Du hittar exempel på dessa handlingar och hur de bör vara utformade under relaterad information. Du hittar även hur du gör anmälan via våra e-tjänster under relaterad information