Attefallshus

Du måste göra en anmälan till kommunen om du vill göra en attefallsbyggnad och du ska få ett startbesked från förvaltningen innan du påbörjar byggnationen.

När det gäller attefallshus så måste vissa kriterier vara uppfyllda för att man ska kunna klassa det som just attefall. Se nedan vilka kriterier som behöver vara uppfyllda.

Följande kriterier måste uppfylldas för att en byggnad ska vara ett attefallshus:

 • Det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten.
 • Det ska vara en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus.
 • Det får vara högst 30,0 kvadratmeter.
 • Taknockshöjden får vara högst 4,0 meter.
 • Det ska vara fristående.
 • Det ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus.
 • Det ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns om grannar inte medger närmare placering.
 • Det ska placeras minst 30 meter från järnväg.
 • Det får inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
 • Det finns inte utökad bygglovsplikt för attefallshus i den detaljplan som gäller för området.
 • Om det är ett komplementbostadshus ska det inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Handlingar som krävs inför anmälan om attefallshus:

 • Anmälan
 • fasadritningar
 • planritning
 • situationsplan
 • kontrollplan
 • teknisk beskrivning.

Du hittar exempel på dessa handlingar och hur de bör vara utformade under relaterad information. Du hittar även hur du gör anmälan via våra e-tjänster under relaterad information.