vy över Frösjön

Förhandsbesked

Ett förhandsbesked är ett formellt beslut från kommunen som svarar på frågan om en viss åtgärd eller projekt är lämplig på en viss plats utanför detaljplanelagt område.

Ett förhandsbesked förväxlas ofta med att få ett snabbt svar på en fråga. Syftet med förhandsbesked är att du ska kunna få ett bindande besked innan byggnadsprojektering och innan du söker bygglov och kostnader läggs ner på ritningar med mera. Du behöver även ha ett förhandsbesked för att göra en avstyckning.

Vad prövas vid ansökan om förhandsbesked?

Vid en ansökan om förhandsbesked gör kommunen en lokaliseringsprövning. Det innebär att vi undersöker om platsen är lämplig för bebyggelse och om det går att lösa avloppsfrågan. Kommunens översiktsplan är då vägledande för bedömningen och berörda grannar får också yttra sig om åtgärden.

Du behöver ansöka om förhandsbesked om du

  • ska bygga en ny bostad på obebyggd mark utanför detaljplanerat område.

Du behöver inte ansöka om förhandsbesked om du

  • ska bygga en ny bostad inom detaljplanerat område. Du ser i detaljplanen vad du får bygga.

Handlingar som krävs inför ansökan om förhandsbesked :

  • ansökan
  • översiktskarta
  • situationsplan på tomtkarta.

På situationsplanen ska du markera var planerad byggnad samt in- och utfarter, parkering och sophantering är tänkta att placeras. Rita även in planerad avstyckning eller tomtplats. På situationsplanen ska även en principskiss för vatten och avlopp finnas.

Du hittar exempel på dessa handlingar och hur de bör vara utformade under relaterad information. Du hittar även hur du gör anmälan via våra e-tjänster under relaterad information.