2023-03-31
altan

Altan

När det gäller altaner så måste vissa kriterier vara uppfyllda för att man ska kunna klassa det som en lovfri altan.

Se nedan vilka kriterier som behöver vara uppfyllda:

 • Det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten.
 • Altanen ska vara en uteplats på marken.
 • Altanen får inte vara högre än 1,8 meter.
 • Altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset.
 • Altanen ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns om grannar inte medger närmare placering.
 • Inte vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt.

Om din altan inte kommer vara en sådan som är bygglovsbefriad behöver du ansöka om bygglov.

Handlingar som krävs inför ansökan om bygglov:

 • Ansökan
 • fasadritningar
 • planritning
 • situationsplan
 • kontrollplan
 • teknisk beskrivning.

Du hittar exempel på dessa handlingar och hur de bör vara utformade under relaterad information. Du hittar även hur du gör bygglovsansökan via våra e-tjänster under relaterad information.