parkering med flerbostadshus i bakgrunden

Parkeringsplatser

Om du tänker anlägga parkeringsplatser utomhus så kan du behöva ansöka om bygglov.

Du behöver inte bygglov om

  • du vill göra 1–2 parkeringsplatser vid ett en- eller tvåbostadshus, om parkeringsplatserna är avsedda för bostadens egna behov.

Du behöver bygglov om

  • du vill anlägga parkeringsplatser utomhus.

Handlingar som krävs inför bygglovsansökan:

  • Ansökan
  • situationsplan
  • markplaneringsritning
  • förslag på kontrollplan.

I vissa fall behöver du även följande handlingar:

  • Marksektioner (om du ska ändra marknivåer i samband med parkeringsplatserna).

Du hittar exempel på dessa handlingar och hur de bör vara utformade under relaterad information. Du hittar även hur du gör ansökan via våra e-tjänster under relaterad information.